Polityka prywatności Data dodania: 2018-05-23

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (RODO) a także stosownymi aktami wykonawczymi przedstawiamy poniżej niezbędne informacje w związku ze świadczeniem przez nas usług :

Administratorem Państwa danych osobowych jest Toruńska Orkiestra Symfoniczna z siedzibą w Toruniu przy Alei Solidarności 1-3, NIP 9561429917
- We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@tos.art.pl
- Przetwarzamy dane, które zbierane są w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług.
- Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
* umożliwienie prawidłowej realizacji zamawianych usług świadczonych przez TOS, w szczególności dokonywanie rezerwacji biletów, rozpatrzenie ewentualnych reklamacji, archiwizacja, bieżący kontakt związany z zamówioną usługą, organizowanie konkursów (art. 6 ust. 1 lit. f)
* prawidłowe rozliczenie usługi i wystawienie faktury (art. 6 ust. 1 lit. c)
* zawarcie umowy w przyszłości bądź realizacja umowy już zawartej ( art. 6 ust. 1 lit. b)
* marketingowych, po wyrażeniu zgody (art. 6 ust. 1 lit. a)

- Dane osobowe udostępniane są podmiotom upoważnionym z mocy prawa oraz podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych umów w tym umów o powierzeniu danych osobowych.
- Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych i będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów.
- Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne w przypadku zawarcia umowy.
- Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody uprzednio wyrażonej.
- Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.