BIP

OFERTY PRACY

Data dodania: 2012-05-31 14:34:19 Autor: Przemysław Kempiński

Załącznik  do uchwały nr 715/09 Rady Miasta Torunia z dnia 10 grudnia 2009 r. 
Statut miejskiej instytucji kultury Toruńska Orkiestra Symfoniczna 

Rozdział l 
Postanowienia ogólne 
§ 1. Toruńska Orkiestra Symfoniczna, zwana dalej "Orkiestrą" jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Miasta Toruń. 
§ 2. Orkiestra działa w szczególności na podstawie: 
1) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.) 
2) niniejszego statutu. 
§ 3. Orkiestra wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Torunia pod nr 1/92 i posiada osobowość prawną. 

Rozdział 2 
Zakres działania. 
§ 4 1. Siedzibą Orkiestry jest miasto Toruń. 
2. Orkiestra prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 
§ 5. Celem Orkiestry jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb muzycznych, upowszechnianie muzyki, rozwój kultury, pozyskiwanie i przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości.
§ 6. Zakres działalności Orkiestry obejmuje w szczególności: 
1) prezentację i upowszechnianie narodowego i światowego dorobku muzycznego; 
2) kształtowanie i rozwijanie potrzeb muzycznych;
3) edukację muzyczną i wychowywanie dzieci l młodzieży jako przyszłych odbiorców i współtwórców kultury narodowej;
4) promocję młodych artystów muzyków; tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i muzycznych talentów; 
5) współpracę ze środowiskiem artystycznym, naukowym społecznym ruchem kulturalnym; 
6) prowadzenie działalności impresaryjnej; 
7) organizację zleconych imprez artystycznych; 
8) współpraca z orkiestrami, filharmoniami, szkołami muzycznymi w kraju i za granicą; 
9) dokumentacja audio i video wydarzeń artystycznych, a w szczególności koncertów z udziałem Orkiestry oraz dysponowanie nimi zgodnie z interesem Orkiestry; 
10) współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie działań popularyzatorskich (m.in. nagrania radiowe i telewizyjne): 
11) inne działania związane z jej celem i zakresem działalności, wynikające z potrzeb środowiska lokalnego. 
§ 7. Cele i zadania określone w §5 i §6 Orkiestra realizuje poprzez organizowanie: 
1) koncertów symfonicznych i oratoryjnych; 
2) koncertów kameralnych i recitali;
3) audycji i koncertów szkolnych; 
4) festiwali i konkursów muzycznych; 
5) innych form prezentacji muzyki i wiedzy o muzyce i jej twórcach. 

Rozdział 3 
Organy zarządzające, nadzorujące i doradcze 
§ 8. 1. Orkiestrą zarządza i reprezentuje ją na zewnątrz dyrektor Orkiestry, który jednocześnie może sprawować funkcję dyrektora artystycznego. 
2. W Orkiestrze może być utworzone stanowisko zastępcy dyrektora do spraw artystycznych. 
3. Dyrektora Orkiestry powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Torunia z zachowaniem przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 
4. Zastępca dyrektora Orkiestry do spraw artystycznych jest zatrudniany i zwalniany przez dyrektora po uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Torunia. 
5. Zastępca dyrektora do spraw artystycznych podejmuje decyzje w uzgodnieniu z dyrektorem i jest odpowiedzialny za całokształt działalności artystycznej Orkiestry. 
6. W przypadkach wymagających szerszej konsultacji dyrektor może powołać grupę doradców - ekspertów z odpowiednich specjalności. 
7. Szczegółowe zadania i organizację wewnętrzną Orkiestry określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Orkiestry, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta 
Torunia oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórczych. 
§ 9. 1. W Orkiestrze może działać Rada Artystyczno - Programowa jako organ doradczy i opiniodawczy dyrektora Orkiestry w sprawach związanych z działalnością statutową 
Orkiestry. 
2. Członków Rady w ilości 4-6 osób powołuje i odwołuje dyrektor Orkiestry. 
3. Prezydent Miasta Torunia może delegować swojego przedstawiciela do składu Rady Artystyczno - Programowej. 
4. Kadencja Rady Artystyczno- Programowej trwa 2 lata. 
5. Szczegółowy tryb działania i zadania Rady Artystyczno - Programowej określa uchwalony przez nią regulamin, 

Rozdział 4 
Gospodarka finansowa 
§ 10. 1. Orkiestra gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków kierując się zasadami 
gospodarności i efektywności ich wykorzystania. 
2. Orkiestra prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w innych przepisach powszechnie 
obowiązujących. 
3. Podstawą gospodarki finansowej Orkiestry jest roczny plan działalności zatwierdzony przez dyrektora, sporządzony w oparciu o wysokość dotacji przyznanej przez Gminę Miasta Toruń oraz planowane dochody instytucji. 
4. Orkiestra może prowadzić działalność gospodarczą, według zasad określonych w odrębnych przepisach z tym, że środki uzyskane z dodatkowej działalności gospodarczej 
mogą być wykorzystywane wyłącznie na finansowanie działalności statutowej Orkiestry, 
§ 11. 1. Orkiestra pokrywa koszty działalności i zobowiązań z uzyskiwanych przychodów.
2. Przychodami Orkiestry są: 
1) dotacje Gminy Miasta Toruń; 
2) wpływy z prowadzonej działalności; 
3) inne dotacje; 
4) środki otrzymywane od osób prawnych i fizycznych; 
5) środki z innych źródeł. 
3. Orkiestra sporządza roczne sprawozdanie finansowe jednostki, które podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Torunia, nie później niż 6 miesięcy od dnia 
bilansowego,.
4. Orkiestra jest zobowiązana do przedłożenia organowi zatwierdzającemu sprawozdania finansowego do końca marca danego roku. 
§ 12. Do składania w imieniu Orkiestry oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób, tj.dyrektora 
Orkiestry i Głównego Księgowego lub osób przez nich upoważnionych,.

Rozdział 5 
Postanowienia końcowe
§ 13. Dyrektor Orkiestry jest odpowiedzialny za funkcjonowanie Orkiestry oraz za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.  
§ 14. Zmian w statucie dokonuje się w trybie przyjętym dla jego nadania. 
§ 15. W sprawach nie uregulowanych, niniejszym statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

UCHWAŁA NR 71509  RADY MIASTA TORUNIA z dnia 10 grudnia 2009r. 
w sprawie nadania statutu miejskiej instytucji kultury Toruńska Orkiestra Symfoniczna w  Toruniu. 
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 oraz art, 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz, 1591 z późn.zm.)1, art. 13 ustawy z dnia z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalne] (Dz. U. z 2001 T, Nr 13, poz, 123 z późn. zm.)2, uchwala się co następuje: 
§ 1. Miejskiej instytucji kultury Toruńska Orkiestra Symfoniczna w Toruniu nadaje się statut, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2. Traci moc uchwała nr 956/06 Rady Miasta Torunia z dnia 9 lutego 2006r. w sprawie nadania statutu Toruńskiej Orkiestrze Symfonicznej. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

zgodność odpisu z oryginałem potwierdzam:

Dyrektor Biura Rady Miasta Torunia - Wanda Łuczak
Przewodniczący Rady Miasta Torunia - Waldemar Przybyszewski 

1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy opublikowane w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz: 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz, 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz, 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz, 1218, z 2008 r. Nr 180, poz, 1218, Nr 223, poz, 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420, 
2 Zmiany tekstu jednolitego z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz, 1658, z 2009 r. Nr 62, poz. 504.