Muzyk orkiestrowy - waltornia I głos

Toruńska Orkiestra Symfoniczna organizuje przesłuchanie instrumentalistów na stanowisko:
MUZYK ORKIESTROWY – WALTORNIA - I GŁOS

Koncert do wyboru: 
1) R. Strauss - I Koncert waltorniowy Es-dur, cz. I 
2) W.A. Mozart - II Koncert Es-dur KV 417, cz. I 
3) W.A. Mozart  - IV Koncert Es-dur, KV 495, cz. I

Orkiestrówki:
1) W.A. Mozart – Symfonia No. 29
2) L. van Beethoven – III Symfonia, Scherzo 
3) L. van Beethoven - VI Symfonia, cz. III         
4) L. van Beethoven - VII Symfonia , cz. I
5) C.M. Weber – Freischutz Uwertura 
6) J. Brahms -  I Symfonia, cz. II oraz cz. IV: od litery B – do 13 po C
7) P. Czajkowski - V Symfonia, cz. II 
8) R. Strauss – Till Eulenspiegel 
9) F. Mendelssohn - Nokturn ze „Snu nocy letniej”
10) M. Ravel - Bolero
11) G. Rossini - Uwertura do opery „Cyrulik Sewilski” 

Przesłuchanie odbędzie się 14 czerwca (czwartek) 2018 r. o godzinie 13.00 w Toruniu, w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki

Termin i miejsce składania dokumentów:
Zgłoszenia (CV) w zamkniętej kopercie z dopiskiem – „Muzyk orkiestrowy - waltornia” należy składać w siedzibie Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, listownie na adres: Al. Solidarności 1-3, 87-100 Toruń (decyduje data wpływu), lub mailowo: sekretariat@tos.art.pl.

Nieprzekraczalny termin zgłoszeń – 7 czerwca  2018 r. (czwartek), godz.15:00.

Przebieg naboru:
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane aplikacje. Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie internetowej Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej (www.tos.art.pl).
Orkiestra nie zwraca kosztów dojazdu i pobytu na przesłuchaniach.
Orkiestra zapewnia akompaniatora.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) a także stosownymi aktami wykonawczymi informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Toruńska Orkiestra Symfoniczna z siedzibą w Toruniu przy Alei Solidarności 1-3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@tos.art.pl. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb aktualnej i /lub przyszłych rekrutacji (art. 6 ust 1 lit.a,c RODO oraz Kodeks Pracy). Dane osobowe będą przechowywane przez okres tej i/lub przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych w zakresie przewidzianym przez art. 22 ¹ Kodeksu Pracy jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych wymaganych przez administratora może skutkować brakiem możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym na dane stanowisko pracy. Podane przez Panią/Pana dane będą udostępnione podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa, firmy świadczące usługi IT oraz inne podmioty, które w imieniu administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Prosimy kandydatów o umieszczenie w przesłanych aplikacjach klauzuli zgody o następującej treści:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), a także stosownymi aktami wykonawczymi wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej /i przyszłych* rekrutacji prowadzonej przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną z siedzibą w Toruniu.

*Jeśli nie chce Pani/Pan uczestniczyć w ewentualnej przyszłej rekrutacji, proszę ograniczyć zgodę do aktualnej rekrutacji w dokumencie aplikacyjnym.

 

film izle film izle film izle film izle film izle film izle film izle