Koncert Inauguracyjny 5. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Karola Lipińskiego

Koncert
Festiwal i Konkurs skrzypcowy
Data
Miejsce
Sala Kameralna CKK Jordanki

 

5. Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Skrzypcowy im. Karola Lipińskiego został objęty
Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Wystąpią:
Konstanty Andrzej Kulka - skrzypce
Andrzej Gębski - skrzypce
Andrzej Wróbel – wiolonczela
Prowadzenie: Piotr Matwiejczuk

Program koncertu:
część oficjalna
Losowanie kolejności wystąpień uczestników Konkursu Skrzypcowego

część artystyczna
K. Lipiński - Trio A-dur op. 12, cz. III Rondo
K. Lipiński - Rondo koncertowe C-dur op. 18
K. Lipiński - Wariacje na tematy z opery „Kopciuszek” Gioacchino Rossiniego op. 10


Karol Lipiński (1790-1861), podobnie jak Fryderyk Chopin, Ferenc Liszt i inni kompozytorzy XIX wieku,  fascynował się muzyką operową. To uwielbienie stanowiło nie tylko rezultat swoistej mody, lecz także efekt podejmowanych funkcji, które Lipiński piastował w życiu zawodowym. Już we wczesnej młodości był koncertmistrzem i kapelmistrzem Opery we Lwowie. Działalność w tej instytucji ukształtowała jego osobowość artystyczną, naznaczając ją piętnem operowego bel canto. Przez dwadzieścia dwa lata pełnił również funkcję pierwszego koncertmistrza jednej z najlepszych orkiestr ówczesnej Europy – Königliche musikalische Kapelle, na dworze króla saskiego Friedricha Augusta II w Dreźnie, zaliczanej w poczet najstarszych niemieckich orkiestr operowych. To właśnie w Dreźnie Lipiński poznał Richarda Wagnera. Te „operowe doświadczenia” wpłynęły później na naznaczony śpiewnością styl wykonawczy Lipińskiego, odezwą się także w tematach i motywach muzycznych, będących niewyczerpanym źródłem twórczej inspiracji. Wśród operowych  szlagierów, które rozbrzmiewają w muzyce Karola Lipińskiego są: Wariacje op. 11 na temat opery „Kopciuszek” Gioacchino Rossiniego oraz Fantazja op. 33 na motywach opery „Krakowiacy i Górale” Jana Stefaniego.

Oprócz nich podczas omawianego koncertu wykonane zostanie również Trio A-dur op. 12 na dwoje skrzypiec i wiolonczelę – utwór zadedykowany księciu Nikołajowi Golicynowi – zdolnemu wiolonczeliście. Przez wzgląd na adresata dedykacji oraz osobę kompozytora, wykonującego partię pierwszych skrzypiec, kompozycję cechuje śmiała wirtuozeria typowa dla stylu brillant, która zdominowała zarówno partię wiolonczeli jak i pierwszych skrzypiec.

KONSTANTY ANDRZEJ KULKA jest zali­cza­ny do gro­na naj­wy­bit­niej­szych skrzyp­ków swo­je­go poko­le­nia. Urodzony w Gdańsku w 1947 roku, naukę gry na skrzyp­cach roz­po­czął w wie­ku lat ośmiu u Stefana Hermana i kon­ty­nu­ował u tego same­go peda­go­ga w Liceum Muzycznym i Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Gdańsku. Już jako 17-let­ni stu­dent uzy­skał dyplom z wyróż­nie­niem na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. N. Paganiniego w Genui, jed­nak dro­gę do sła­wy otwo­rzył mu Międzynarodowy Konkurs w Monachium, gdzie zdo­był I nagro­dę. Od tego momen­tu roz­po­czę­ła się jego bły­ska­wicz­na karie­ra — od 1966 roku Konstanty Andrzej Kulka kon­cer­tu­je na obu pół­ku­lach (wszyst­kie kra­je Europy, USA, Ameryka Południowa, Japonia, Australia). Jako soli­sta był gościem wie­lu reno­mo­wa­nych orkiestr, takich jak: Berliner Philharmoniker, Chicago Symphony, London Symphony, English Chamber, Filharmonia Leningradzka. Uczestniczył tak­że w pre­sti­żo­wych festi­wa­lach muzycz­nych, m.in.: w Berlinie, Bordeaux, Lucernie i wie­lu innych. Szczególne miej­sce w tour­nées arty­stycz­nych skrzyp­ka zaj­mu­ją wystę­py z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Narodowej.