Spotkanie autorskie z Iwoną Lindstedt

Serocki #100
Prelekcje
Data
Miejsce
Książnica Kopernikańska
Wstęp
bezpłatny

Spotkanie z Iwoną Lindstedt - autorką książki o Kazimierzu Serockim Kazimierz Serocki: Piszę tylko muzykę

Rozmowę poprowadzi Gabriela Ułanowska

Kazimierz Serocki. Piszę tylko muzykę to książka, dzięki której nie tylko w dużej mierze powstało niniejsze opracowanie, ale przede wszystkim pierwsza rzetelna i w pełni wyczerpująca wątki biografii i twórczości Serockiego monografia na jego temat. By nieco lepiej przybliżyć jej charakter zacytujmy fragment recenzji, która w odniesieniu do tej pozycji ukazała się na łamach „Ruchu Muzycznego” i której autorką jest Ewa Chorościan:
Właśnie bezpośrednie wypowiedzi kompozytora – pochodzące z listów, protokołów z zebrań ZKP, a przede wszystkim z jego wykładów – są w tej monografii najcenniejsze. Do smaczków można zaliczyć korespondencję z Bennym Goodmanem, który chciał zamówić utwór u polskiego kompozytora, czy dyplomatyczny list Serockiego do Edwarda Gierka. Z przywoływanych w różnych momentach stenogramów z obrad komisji, w których zasiadał twórca, wyłania się osoba niezwykle zaangażowana i emocjonalnie reagująca.
Iwona Lindstedt, profesor w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, zaangażowana jest w działalność nie tylko naukową, czego wyrazem są jej liczne, poczytne w międzynarodowym środowisku naukowym prace, ale także popularyzatorską. Zasiadając w gremiach organizacji istotnych z perspektywy aktualiów polskiej kultury muzycznej (Związek Kompozytorów Polskich, Polskie Towarzystwo Analizy Muzycznej i inne), aktywnie włącza się w działania mające na celu promocję dorobku polskich twórców XX wieku. Wyrazem tej działalności jest również monografia, którą w ramach spotkania autorskiego Iwona Lindstedt przedstawi w Toruniu.
Odwołując się do przytoczonego powyżej fragmentu recenzji, podkreślić należy, że jej książka o twórczości Kazimierza Serockiego, jest świadectwem nie tylko ogromu wykonanej pracy źródłowej, wnikliwości w prowadzeniu analiz i interpretacji dzieł muzycznych, ale także empatii, z jaką autorka postanowiła spojrzeć na postać urodzonego w Toruniu kompozytora. Dzięki temu udało jej się zrekonstruować sylwetkę twórczą człowieka, który za życia nie przywykł do mówienia zbyt wiele o swoich dziełach, nie wspominając już o dzieleniu się z publicznością autorefleksjami dotyczącymi swojego życia.

Karol Furtak