Muzyk orkiestrowy - I obój/rożek angielski | Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Muzyk orkiestrowy - I obój/rożek angielski

Toruńska Orkiestra Symfoniczna ogłasza przesłuchanie do orkiestry na stanowisko:
MUZYK ORKIESTROWY – I OBÓJ/ROŻEK ANGIELSKI 

Przesłuchanie odbędzie się 12 marca (wtorek) 2024 r. o godzinie 14.00 w Toruniu, w siedzibie Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki, Aleja Solidarności 1 -3 

Program:

I etap za kotarą
W.A. Mozart – Koncert na obój C-dur KV 314 (cz. I z kadencją i cz. II)
Obowiązujący strój A1 – 442 Hz,
Po wejściu na salę przesłuchań, za kotarą, kandydata obowiązuje zakaz strojenia się, rozgrywania i prowadzenia rozmów.

II etap bez kotary
Utwory orkiestrowe – wybrane fragmenty (materiały nutowe dostępne do pobrania)

Obój:
P. Czajkowski – IV symfonia f – moll op. 36
N. Rimski – Korsakow  - Szecherezada
G. Rossini – Uwertura do opery „Jedwabna drabinka”
J. Brahms  –  I Symfonia c – moll op. 68
J. Brahms – Koncert skrzypcowy D – dur op.77
M. Ravel – Nagrobek Couperina – Prelude

Rożek angielski:
A. Dvorak – IX Symfonia e-moll op. 95 „Z nowego świata” - cz. II
G. Rossini – Uwertura do opery „Wilhelm Tell”  
(po wcześniejszym ustaleniu istnieje możliwość użyczenia instrumentu na czas przesłuchania)

Termin i miejsce składania dokumentów: Zgłoszenia (CV) w zamkniętej kopercie z dopiskiem – „Muzyk orkiestrowy - OBÓJ” należy składać w siedzibie Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, listownie na adres: Aleja Solidarności 1-3, 87-100 Toruń (decyduje data wpływu), lub mailowo: sekretariatattos [dot] art [dot] pl

Nieprzekraczalny termin zgłoszeń – 1.03.2024 r., godz. 15:00. 

Przebieg naboru: Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane aplikacje. Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie internetowej Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej (www.tos.art.pl). 

Orkiestra nie zwraca kosztów dojazdu i pobytu na przesłuchaniach

Orkiestra zapewnia akompaniatora.

Proponowane zatrudnienie: umowa o pracę na okres próbny 3 miesiące, a następnie przedłużenie umowy na czas określony (łącznie trzy umowy o pracę na czas określony, których czas trwania nie będzie dłuższy niż 33 miesiące – zgodnie z § 1,2,3 art. 25¹ Kodeksu Pracy).

Do CV prosimy dołączyć poniższą klauzulę zgody na przetwarzanie danych:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), a także stosownymi aktami wykonawczymi wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej /i przyszłych* rekrutacji prowadzonej przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną z siedzibą w Toruniu.”
*Jeśli nie chce Pani/Pan uczestniczyć w ewentualnej przyszłej rekrutacji, proszę ograniczyć zgodę do aktualnej rekrutacji w dokumencie aplikacyjnym.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), a także stosownymi aktami wykonawczymi informujemy, że
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Toruńska Orkiestra Symfoniczna z siedzibą w Toruniu przy Alei Solidarności 1-3.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodattos [dot] art [dot] pl.
3) Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb aktualnej i /lub przyszłych rekrutacji (art. 6 ust 1 lit.a,c RODO oraz Kodeks Pracy). Dane osobowe będą przechowywane przez okres tej i/lub przyszłych rekrutacji.
4) Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
5) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6) Podanie danych osobowych w zakresie przewidzianym przez art. 22 ¹ Kodeksu Pracy jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych wymaganych przez administratora może skutkować brakiem możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym na dane stanowisko pracy.
7) Podane przez Panią/Pana dane będą udostępnione podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa, firmy świadczące usługi IT oraz inne podmioty, które w imieniu administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowe.