Idea | Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Idea

Toruńska Orkiestra Symfoniczna realizuje przedsięwzięcie grantowe „ZOBACZYĆ MUZYKĘ”, finansowane w ramach projektu „Kultura bez barier”.

Toruńska Orkiestra Symfoniczna od 1 stycznia do 15 czerwca 2023 r. będzie realizowała projekt "Zobaczyć muzykę", który ma na celu zapewnienie dostępności osobom z dysfunkcjami wzroku, mając na uwadze zróżnicowanie tej grupy odbiorców. W ramach zadania planowana jest poprawa dostępności w zakresie architektonicznym, cyfrowym i komunikacyjno-promocyjnym. Planowana jest modernizacja strony internetowej, szkolenia pracowników, dostosowanie budynku i kasy biletowej oraz organizacja trzech koncertów symfonicznych i trzech koncertów kameralnych oraz oprowadzania po siedzibie. Powstanie video reportaż oraz dokumentacja fotograficzna.

Celem projektu jest poprawa dostępności oferty Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej dla osób niewidomych, niedowidzących i innych osób z dysfunkcjami wzroku. Projekt ma za zadanie wywołać trwałe zmiany w podejściu osób ze szczególnymi potrzebami do instytucji, a także samej instytucji i pracowników do tych osób, nawiązać trwałe relacje ze środowiskiem osób ze szczególnymi potrzebami oraz spowodować integrację środowisk, podnieść kompetencje kulturowe osób ze szczególnymi potrzebami, podnieść kompetencje pracowników instytucji w zakresie współpracy z osobami ze szczególnymi potrzebami, zapewnić dostępność oferty i zasobów oraz włączyć je do codziennej praktyki instytucji, eliminację barier m.in. poprzez usprawnienia infrastrukturalne, cyfrowe oraz komunikacyjne, dzięki którym osoby te będą mogły brać udział w życiu kulturalnym oraz dostosować ofertę do możliwości samodzielnego udziału tych osób w wydarzeniach.

Koszt całkowity zadania - 221 135,00 zł

 

Zadanie „Zobaczyć muzykę” finansowane jest z grantu w ramach programu „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

logotypy unijne